آرش کمانگیر

آرش کمانگیر - معرفی کتاب سلام سلیمه

درباره کتاب

داستان آرش از داستان های اساطیری ایران باستان که در اوستا نیز آمده است. داستان در دوره پیشدادیان رخ می دهد. زمانی که پس از جنگ های بسیار، بین ایران و توران، ایرانیان شکست خورده و دشمن پیشروی می کند.

خلاصه ای از کتاب

آرش کمانگیر –

در مذاکرات آشتی مقرر می شود بزرگ ترین کماندار ایران، آرش کمانگیر مرز ایران را با پرتاب تیر خود مشخص کند. در کشمکش بین ایران و توران، اهورامزدا توسط باد و الهه ی زمین یعنی سپندارمذ به یاری ایران می آیند و تیر آرش را بسیار دور می برند و آرش نیز جان خود را در این راه به ایران هدیه می کند و عشق به میهنش را آشکار می سازد. از این حادثه جشن تیرگان پدید می آید.

نیره تقوی متن این اثر را “داستان های ایران باستان” احسان یار شاطر گرفته است .

و توصیف بیشتری به متن افزوده است. اثر دو زبانه است و ترجمه ای ساده به زبان انگلیسی دارد. تصاویر اثر با رنگ ها متنوع و طرح های گوناگون از معماری و فرش های ایرانی و آثار تاریخی روح اثر کهن و فرهنگ ایرانی را منتقل می کند و کودکان و نوجوانان را با میراث فرهنگی و ادبی آشنا می کند.

نوع کتاب
ماه بر فراز مانفیسم - سلام سلیمه
قاضی خائن - دبیرستان سلام سلیمه
آرش کمانگیر - معرفی کتاب سلام سلیمه
کاوش در فضا - معرفی کتاب دبیرستان سلام سلیمه
fanavari-nano
badan-man