اسلایدر-افتخارات-راهنمایی-سلام سلیمه

افتخارات آموزشی

طاهری فاطمه

فاطمه طاهری

20

هفتم

سال بهمن ماه 1400

صالحی آذر ریحانه

ریحانه صالحی

20

هفتم

سال بهمن 1400

تدین زهرا

زهرا تدین

20

هفتم

سال بهمن ماه 1400

محمدی روناک

روناک محمدی

20

هفتم

سال بهمن ماه 1400

قبلی
بعدی
طاهری فاطمه

فاطمه طاهری

20

هفتم

سال بهمن ماه 1400

صالحی آذر ریحانه

ریحانه صالحی

20

هفتم

سال بهمن 1400

تدین زهرا

زهرا تدین

20

هفتم

سال بهمن ماه 1400

محمدی روناک

روناک محمدی

20

هفتم

سال بهمن ماه 1400

افتخارات پژوهشی

گنج دانش هانا

هانا گنج دانش

مدال برنز

مسابقات جهانی علوم پایه سنگاپور

سال 1400

قربانی درسا

درسا قربانی

سوم

محور مناظره علمی جشنواره خوارزمی

سال 1401

جمشیدی ها اسما

اسما جمشیدی ها

سوم

محور مناظره علمی جشنواره خوارزمی

سال 1401

شهرابی رومینا

رومینا شهرابی

سوم

محور مناظره علمی جشنواره خوارزمی

سال 1400

ضیاجلالی مهرو

مهرو ضیاجلالی

سوم

محور مناظره علمی جشنواره خوارزمی

سال 1401

تعالی یگانه -پژوهشگر برتر - سلام سلیمه

یگانه تعالی

پژوهشگر برگزیده

جشنواره و مسابقه علوم آزمایشگاهی بخش پوستر

سال 1401

قبلی
بعدی
گنج دانش هانا

هانا گنج دانش

مدال برنز

مسابقات جهانی علوم پایه سنگاپور

سال 1400

قربانی درسا

درسا قربانی

سوم

محور مناظره علمی جشنواره خوارزمی

سال 1401

جمشیدی ها اسما

اسما جمشیدی ها

سوم

محور مناظره علمی جشنواره خوارزمی

سال 1401

شهرابی رومینا

رومینا شهرابی

سوم

محور مناظره علمی جشنواره خوارزمی

سال 1400

افتخارات فرهنگی و ورزشی

صفریان سارینا

سارینا صفریان

اول

مسابقات شطرنج آموزش و پرورش

سال 99

صدرنیا المیرا سادات

المیرا سادات صدرنیا

سوم

شنای منطقه

سال 99

همتی عسل - مسابقه تنیس - سلام سلیمه

عسل همتی

سوم

مسابقات استانی تنیس

سال 1401

کروسیان وانیا-مسابقات شطرنج-سلام سلیمه

وانیا کروسیان

اول

مسابقات قهرمانی شطرنج

سال 1402

فخاری فینی - ثنا - سلام سلیمه

ثنا فخاری

اول

شطرنج منطقه 4

سال 1402

اکبریان - حلما - بدمینتون - سلام سلیمه

حلما اکبریان

دوم

بدمینتون

سال 1402

قبلی
بعدی
صفریان سارینا

سارینا صفریان

اول

مسابقات شطرنج آموزش و پرورش

سال 99

صدرنیا المیرا سادات

المیرا سادات صدرنیا

سوم

شنای منطقه

سال 99

همتی عسل - مسابقه تنیس - سلام سلیمه

عسل همتی

سوم

مسابقات استانی تنیس

سال 1401

کروسیان وانیا-مسابقات شطرنج-سلام سلیمه

وانیا کروسیان

اول

مسابقات قهرمانی شطرنج

سال 1402