افتخارات آموزشی
محمدی روناک

روناک محمدی

20

هفتم

سال بهمن ماه 1400

تدین زهرا

زهرا تدین

20

هفتم

سال بهمن ماه 1400

صالحی آذر ریحانه

ریحانه صالحی

20

هفتم

سال بهمن 1400

طاهری فاطمه

فاطمه طاهری

20

هفتم

سال بهمن ماه 1400