کتابخانه

قاضی خائن - دبیرستان سلام سلیمه

قاضی خائن

قاضی اما ماموران مخفی حکومتی از موضوع قاضی آگاه می شوند و مسئله را به اطلاع پادشاه می رسانند و بقیه ی داستان تدابیر پادشاه

ادامه مطلب »
آرش کمانگیر - معرفی کتاب سلام سلیمه

آرش کمانگیر

آرش کمانگیر – در مذاکرات آشتی مقرر می شود بزرگ ترین کماندار ایران، آرش کمانگیر مرز ایران را با پرتاب تیر خود مشخص کند. در

ادامه مطلب »
کاوش در فضا - معرفی کتاب دبیرستان سلام سلیمه

کاوش در فضا

فضا در زمینه ی ستاره شناسی و فن آوری های فضایی اطلاعات جالبی در این کتاب به نوجوانان داده شده است.زبان متن، ساده، روان و

ادامه مطلب »
badan-man

بدن من

بدن انسان قسمت نخست: گروه علوم تجربی شورای کتاب کودک. قسمت دوم:پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان سال چهاردهم شماره ی ۴  کتاب بدن من در

ادامه مطلب »