نقش اولیا در اهداف سلام سلیمه

با توجه به حساسیت سن دانش آموزان در متوسطه دوره اول و بررسی مسائل روانشناختی دوران نوجوانی و در راستای مصوبه انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه، جلسه های متعددی با حضور اولیای محترم دانش آموزان به همراه خود دانش آموز در دبیرستان سلام سلیمه برگزار می گردد.

این جلسات هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی توسط مدیریت محترم و مشاور دانش آموز با اولیای و خود دانش آموز انجام می شود و نتایج بسیار مطلوب و خوبی در پی دارد که موجب رضایت هر دو سمت می گردد .

جلسه انجمن و اولیا دبیرستان سلام سلیمه

اعضای انجمن اولیا و مربیان

جلسات

تاریخ برگزاری : 17 مهر 1401

جلسه انجمن اولیا و مربیان

جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان سلام سلیمه

تاریخ برگزاری : 1 خرداد1401

جلسه مرکز المپیاد

جلسه مرکز المپیاد سلام سلیمه

تاریخ برگزاری : 10 بهمن ماه 1400

جلسه انجمن اولیا و مربیان

جلسه انجمن اولیا و مربیان سلام سلیمه
قبلی
بعدی