افتخارات

فرهنگی ، ورزشی

همتی عسل- تنیس روز میز - سلام سلیمه

عسل همتی

اول

تنیس روی میز منطقه 4

سال 1402

اکبریان - حلما - بدمینتون - سلام سلیمه

حلما اکبریان

دوم

بدمینتون

سال 1402

فخاری فینی - ثنا - سلام سلیمه

ثنا فخاری

اول

شطرنج منطقه 4

سال 1402

کروسیان وانیا-مسابقات شطرنج-سلام سلیمه

وانیا کروسیان

اول

مسابقات قهرمانی شطرنج

سال 1402

همتی عسل - مسابقه تنیس - سلام سلیمه

عسل همتی

سوم

مسابقات استانی تنیس

سال 1401

صدرنیا المیرا سادات

المیرا سادات صدرنیا

سوم

شنای منطقه

سال 99

صفریان سارینا

سارینا صفریان

اول

مسابقات شطرنج آموزش و پرورش

سال 99