افتخارات
پژوهشی
غیاث آبادی صبا - غیاث آبادی1402 - سلام سلیمه

صبا غیاث آبادی

پژوهشگر برگزیده

جشنواره و مسابقه علوم آزمایشگاهی بخش فیلم

سال 1401

پریسا جلالی - علوم آزمایشگاهی-جلالی1402 - سلام سلیمه

پریسا جلالی

پژوهشگر برگزیده

جشنواره و مسابقه علوم آزمایشگاهی بخش فیلم

سال 1401

تعالی یگانه -پژوهشگر برتر - سلام سلیمه

یگانه تعالی

پژوهشگر برگزیده

جشنواره و مسابقه علوم آزمایشگاهی بخش پوستر

سال 1401

ضیاجلالی مهرو

مهرو ضیاجلالی

سوم

محور مناظره علمی جشنواره خوارزمی

سال 1401

شهرابی رومینا

رومینا شهرابی

سوم

محور مناظره علمی جشنواره خوارزمی

سال 1400

جمشیدی ها اسما

اسما جمشیدی ها

سوم

محور مناظره علمی جشنواره خوارزمی

سال 1401

قربانی درسا

درسا قربانی

سوم

محور مناظره علمی جشنواره خوارزمی

سال 1401

گنج دانش هانا

هانا گنج دانش

مدال برنز

مسابقات جهانی علوم پایه سنگاپور

سال 1400