افطاری در مدرسه - سلام سلیمه
افطاری در مدرسه - سلام سلیمه
افطاری در مدرسه - سلام سلیمه
افطاری در مدرسه - سلام سلیمه
افطاری در مدرسه - سلام سلیمه
افطاری در مدرسه - سلام سلیمه
افطاری در مدرسه - سلام سلیمه
افطاری در مدرسه - سلام سلیمه
افطاری در مدرسه - سلام سلیمه
افطاری در مدرسه - سلام سلیمه

افطاری در مدرسه

افطاری 1403

برگزاری مراسم افطاری در دبیرستان سلام سلیمه با حضور دانش آموزان و کادر دبیرستان

20 فروردین 1401