جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه
جشنواره دستاوردهای دانش آموزان سلام سلیمه

جشنواره دستاوردهای سال تحصیلی 1402-1401

دستاوردهای 1402-1401

جشنواره دستاوردهای فرهنگی ، آموزشی ، هنری و کاروفناوری دانش آموزان

ارائه سمینارهای پژوهشی

ربات های جنگنده

17خرداد1402