بهداشت دهان و دندان - سلام سلیمه
بهداشت دهان و دندان - سلام سلیمه
بهداشت دهان و دندان - سلام سلیمه
بهداشت دهان و دندان - سلام سلیمه
IMG_20240228_134951

آشنایی با بهداشت دهان و دندان

بهداشت دهان و دندان

ساخت ماکت دندان و روزنامه دیواری جهت آشنایی با انواع دندان و بهداشت دهان در کلاس زیست شناسی

13 اسفند 1402