جشنواره دهه فجر - 1402 سلام سلیمه
جشنواره دهه فجر - 1402 سلام سلیمه
جشنواره دهه فجر - 1402 سلام سلیمه
جشنواره دهه فجر - 1402 سلام سلیمه
جشنواره دهه فجر - 1402 سلام سلیمه
جشنواره دهه فجر - 1402 سلام سلیمه
جشنواره دهه فجر - 1402 سلام سلیمه (10)

جشنواره دهه فجر

جشنواره دهه فجر1402

برگزاری جشنواره فجر همزمان با فرارسیدن دهه فجر در دبیرستان سلام سلیمه

17 بهمن 1402