باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (1)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (2)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (3)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (4)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (5)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (6)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (7)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (8)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (9)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (10)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (11)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (12)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (13)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (14)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (15)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (16)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (17)
باغ موزه دفاع مقدس سلام سلیمه (18)

اردوی باغ موزه دفاع مقدس

باغ موزه – عکس –

اولین اردوی سال تحصیلی جدید در باغ موزه دفاع مقدس

6 مهر 1401