ساخت توپ شیطونک-دبیرستان سلام سلیمه
ساخت توپ شیطونک-دبیرستان سلام سلیمه
ساخت توپ شیطونک-دبیرستان سلام سلیمه
ساخت توپ شیطونک-دبیرستان سلام سلیمه
ساخت توپ شیطونک-دبیرستان سلام سلیمه

ساخت توپ شیطونک

توپ شیطونک

ساخت توپ شیطونک توسط دانش آموزان پایه هفتم در آزمایشگاه جذاب سلیمه

17 بهمن 1401