پرنیان سبز - نوروز 1402- سلام سلیمه
پرنیان سبز - نوروز 1402- سلام سلیمه
پرنیان سبز - نوروز 1402- سلام سلیمه
پرنیان سبز - نوروز 1402- سلام سلیمه
پرنیان سبز - نوروز 1402- سلام سلیمه
پرنیان سبز - نوروز 1402- سلام سلیمه
پرنیان سبز - نوروز 1402- سلام سلیمه
پرنیان سبز - نوروز 1402- سلام سلیمه

جشنواره پرنیان سبز

نوروز-1402

برگزاری جشن نوروز در دبیرستان سلام سلیمه با حضور دانش آموزان و کادر اجرایی مدرسه

اسفند 1401