آغاز پایگاه تابستانه1402 - سلام سلیمه
آغاز پایگاه تابستانه1402 - سلام سلیمه
آغاز پایگاه تابستانه1402 - سلام سلیمه
آغاز پایگاه تابستانه1402 - سلام سلیمه
آغاز پایگاه تابستانه1402 - سلام سلیمه
شروع پایگاه تابستانه 1402 - دبیرستانت سلام سلیمه

بازگشایی پایگاه تابستانه 1402

پایگاه تابستانه1402

آغاز فعالیت مدرسه در تابستان با حضور پر شور دانش آموزان در کلاس های فرهنگی و آموزشی به همراه اردوهای جذاب

18 تیر1402