روز دانش آموز - سلام سلیمه
روز دانش آموز - سلام سلیمه
روز دانش آموز - سلام سلیمه
روز دانش آموز - سلام سلیمه
روز دانش آموز - سلام سلیمه
روز دانش آموز - سلام سلیمه
روز دانش آموز - سلام سلیمه
روز دانش آموز - سلام سلیمه
روز دانش آموز - سلام سلیمه
روز دانش آموز - سلام سلیمه
روز دانش آموز - سلام سلیمه
روز دانش آموز - سلام سلیمه
روز دانش آموز - سلام سلیمه
روز دانش آموز - سلام سلیمه
روز دانش آموز - سلام سلیمه
روز دانش آموز - سلام سلیمه

روز دانش آموز

روز دانش آموز 1402

عکس یادگاری و اهدای هدیه به دانش آموزان در روز دانش آموز توسط مدیریت محترم دبیرستان سلام سلیمه

13 آبان 1402