یک شب در مدرسه سلام سلیمه
یک شب در مدرسه سلام سلیمه
یک شب در مدرسه سلام سلیمه
یک شب در مدرسه سلام سلیمه
یک شب در مدرسه سلام سلیمه
یک شب در مدرسه سلام سلیمه
یک شب در مدرسه سلام سلیمه
یک شب در مدرسه سلام سلیمه
یک شب در مدرسه سلام سلیمه
یک شب در مدرسه سلام سلیمه

یک شب در مدرسه

اردوی شبانه

تصاویر مربوط به اردوی درون مدرسه ای دانش آموزان به مناسبت روز دانش آموز

11آبان1401